1. Definicje

1.1

W niniejszych warunkach poprzez pojęcia rozumie się:

 

Subskrypcja:                 

Każda Umowa z (na korzystanie) z Usługi Mobici BV, w której należne kwoty są pobierane okresowo.

Treść:               

(cyfrowa) informacja, taka jak tekst, szczegóły, ruchome, nieruchome i graficzne obrazy, dźwięk oraz informacja w każdej innej formie, taka jak, reklama i/lub podobne usługi.

Konsument:                 

Klient nie działający zawodowo lub w imieniu firmy.

Usługa:                        

Usługa telekomunikacji mobilnej / MCB lub PSMS prezentowana lub dostarczana przez Mobici BV, polegająca na dostarczaniu Treści, we wszystkich formach.

Klient:                         

(Potencjalny) klient Mobici BV. Health For You:   Nazwa handlowa Mobici BV.

Afiliant:                       

Inne hasło reklamowe za pośrednictwem (mobilnego) Internetu lub innych środków komunikacji (obejmuje to również wydawców i strony internetowe).

Umowa:                      

Każda umowa, na mocy której Mobici BV świadczy (jedną lub więcej) usług.

Klient biznesowy:                     

Klient działający zawodowo lub w imieniu firmy.

Mobici BV       Mobici BV, Leopoldstraat 26, Turnhout, Belgium

Nr rej. 0632867986

 

1.2

Niniejsze Warunki Ogólne zastępują wszystkie Warunki Ogólne, które mogły mieć zastosowanie we wcześniejszych Umowach.

1.3

Niniejsze Warunki Ogólne mają zastosowanie do wszystkich ofert online Mobici BV oraz do wszystkich Umów online Mobici BV. Umowy.
 

2 Warunki ogólne

2.1

Niniejsze warunki dotyczą korzystania ze strony internetowej oraz wszelkich umów pomiędzy Mobici BV a uczestnikiem, który Mobici BV zadeklarował.

2.2

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków jest nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszych warunków pozostają w pełni obowiązujące. Strony podejmą negocjacje w celu opracowania nowych zasad, aby zastąpić nieważne lub bezskuteczne, które są przestrzegane, biorąc pod uwagę cel i intencje pierwotnych postanowień.

2.3

Niniejsze warunki oraz inne informacje dotyczące usług Mobici BV można znaleźć na stronie internetowej. Po zakończeniu rejestracji i zatwierdzeniu strony płatności wraz z warunkami, powstaje umowa pomiędzy uczestnikiem a Mobici BV.
 

3 Odpowiedzialność za linki na stronie internetowej

3.1

Witryna może zawierać łącza do witryn innych niż  Health For You. Mobici BV nie może monitorować tych innych stron ani ponosić odpowiedzialności za ich zawartość. Mobici BV nie ponosi odpowiedzialności za tę zawartość.
 

4 Uczestnictwo

4.1

Health For You oferuje portal z grami na blogu lifestyle’owym z nieograniczonym dostępem do treści po wykupieniu subskrypcji.
 Aby korzystać z serwisu Health For You, należy zamknąć subskrypcję przez uczestnika. Subskrypcja wchodzi w życie poprzez kliknięcie przycisku na stronie internetowej zawierającej warunki i wysłanie sms na xxx. Ta strona płatności jest prowadzona przez Mobici BV i jasno określa koszty usługi (2 x RSD 180 / tydzień na MTS i Telenor, 2x RSD 120 / tydzień). Po zatwierdzeniu umowy zostanie wysłany bezpłatny SMS potwierdzający zawarcie umowy. Do abonamentu mogą być doliczone opłaty za korzystanie z sieci. Użytkownik otrzymuje dostęp do portalu gier po wykupieniu abonamentu do momentu wysłania STOP xxx do xxx. 

4.2

Podczas rejestracji uczestnik musi posiadać ważny, działający numer telefonu.

4.3

Mobici BV ma prawo nie zaakceptować rejestracji.

4.4

Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat i posiadać stałe miejsce zamieszkania w Serbii. Uczestnik może rozpocząć abonament tylko za zgodą płatnika rachunku. Lub uczestnik może rozpocząć subskrypcję za zgodą rodzica lub opiekuna.

4.5

Mobici BV zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie, jeśli ten w jakikolwiek sposób naruszy niniejsze warunki lub w inny sposób będzie działał niezgodnie z prawem wobec Mobici BV lub osób trzecich.

5 Prawo do odstąpienia od umowy

5.1

Uczestnik wyraża zgodę na to, że natychmiast po wejściu w życie subskrypcji, uczestnik nie może rościć sobie prawa do odstąpienia od umowy.
 

6 Czas trwania i zakończenie

6.1

Subskrypcja jest na czas nieokreślony. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

6.2

Rezygnacja z usługi może nastąpić poprzez wysłanie smsa o treści xxx na xxx. Możliwe jest również wysłanie wiadomości e-mail na adres support@mobici.be. Nie zapomnij podać swojego numeru telefonu komórkowego.

6.3

W momencie rozwiązania umowy, uczestnik musi wyraźnie podać swój numer telefonu.

6.4

Po zakończeniu subskrypcji uczestnik nie może już korzystać z Health For You.
 

7 Niewłaściwe korzystanie z witryny

7.1

Niedozwolone jest nadużywanie błędów lub usterek technicznych w domidownloads.com. Wszelkie błędy lub usterki techniczne powinny być ujawnione przez uczestnika Mobici BV.

7.2

Niedozwolone jest manipulowanie stroną internetową lub korzystanie z serwisu w celu celowego angażowania się w nielegalne działania, świadomego tworzenia, przechowywania lub rozpowszechniania jakichkolwiek nielegalnych treści, naruszania praw autorskich, naruszania praw własności intelektualnej lub wysyłania spamu lub promowania wysyłania spamu.

7.3

Uczestnik musi stosować się do wszystkich (innych) zasad lub wskazanych przez kod na stronie internetowej.

7.4

Jeśli uczestnik złamie lub oszuka system w jakikolwiek sposób, Mobici BV zgłosi to na policję.

7.5

Jeśli uczestnik narusza postanowienia Warunków lub inne powiązane zobowiązania umowne lub w jakikolwiek sposób nadużywa strony domidownloads.com, wtedy Mobici BV może zawiesić lub zakończyć usługę i/lub subskrypcję.
 

8 Pytania i skargi

8.1

Wszelkie pytania lub skargi można kierować na adres:

Mobici BV

Leopoldstraat 26, Belgium

Email: support@mobici.be

Pomoc techniczna:xxxxx

8.2

Reklamacje są rozpatrywane przez Mobici BV w ciągu 24 godzin, nasz dział obsługi klienta jest dostępny w dni robocze od 9 do 17 pod lokalnym numerem telefonu. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w ciągu 30 dni nie jest niestety możliwe, uczestnik zostanie poinformowany o opóźnieniu.

9 Odpowiedzialność

9.1

Mobici BV stara się, aby usługi na stronie internetowej były dostępne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dostęp może zostać przerwany, w tym przez konserwację, aktualizację i/lub z innego powodu technicznego. Mobici BV nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową przerwę w działaniu witryny, chyba że przerwa spowodowana przez Mobici BV jest nieracjonalnie długa.

9.2

Mobici BV nie może zagwarantować, że informacje zawarte na stronie internetowej są poprawne. Mobici BV dołoży wszelkich starań, aby dokładność tych danych była jak najbardziej spójna. Wpływy zewnętrzne, na przykład hakerzy, są zawsze możliwe i mogą prowadzić do zniekształcenia informacji. Mobici BV nie ponosi odpowiedzialności za takie zniekształcone informacje. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób naruszający ustanowione prawa autorskie lub jeśli w inny sposób naruszone zostały Twoje prawa własności intelektualnej, skontaktuj się z nami.

9.3

Mobici BV nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju spowodowane nieprawidłowymi i/lub niekompletnymi danymi dostarczonymi do Mobici BV przez uczestnika.

9.4

Mobici BV nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub następstwa.

9.5

Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszych warunkach nie mają zastosowania, jeżeli szkoda powstała w wyniku rażącego zaniedbania, jest spowodowana przez Mobici BV lub jego pracowników.

9.6

Mobici BV nie może monitorować partnerów i Wydawców, którzy zajmują się promocją Health For You, ani nie ponosić żadnej odpowiedzialności za ich zawartość. Afilianci i Wydawcy, którzy nie przestrzegają zasad wydawców i afiliantów, będą usuwani w ciągu 24 godzin. Za szkody spowodowane przez niewłaściwe reklamy osób trzecich nie odpowiada Mobici BV. Tylko publikacje Mobici BV pod adresem URL Health For You będącym www.b1.hfy.mobi, po którym następują zmienne kampanii, są objęte odpowiedzialnością Mobici BV Wszystkie inne adresy URL, które się różnią, nie pochodzą od Mobici BV i dlatego nie są objęte jej odpowiedzialnością.

10 Promocja

10.1

Mobici BV wykorzystuje strony internetowe osób trzecich, w zamian za opłatę, do wysyłania odwiedzających na jej stronę internetową. Te strony trzecie są odpowiedzialne za umieszczenie tych hiperłączy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zawartość strony i sposób, w jaki ta strona trzecia wysyła użytkowników za pośrednictwem hiperłączy do Witryny.

11 Siła wyższa

11.1

Mobici BV nie jest zobowiązany do wypełnienia jakichkolwiek swoich zobowiązań wynikających z umowy, jeśli są one uniemożliwione z powodu siły wyższej. Siła wyższa obejmuje wszelkie nie dające się przypisać niepowodzenia stron trzecich, czasową lub niewystarczającą dostępność sprzętu, oprogramowania i/lub Internetu lub innych połączeń telekomunikacyjnych, które są niezbędne do świadczenia usług lub jakąkolwiek inną sytuację, w której Mobici BV nie ma (decydującej) kontroli.

11.2

W przypadku wystąpienia siły wyższej Mobici BV nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za wyrządzoną szkodę uczestnikowi, z wyjątkiem i w zakresie, w jakim Mobici BV, w wyniku działania siły wyższej, odniósł korzyść i nie odniósłby jej, gdyby nie wystąpiła.

12 Własność intelektualna

12.1

Bez uprzedniej pisemnej lub elektronicznej zgody Mobici BV, uczestnik nie może kopiować, przesyłać dalej, rozpowszechniać, reprodukować lub publikować żadnych informacji, tekstów, logo, marek, nazw i ilustracji, które uzyskał za pośrednictwem strony internetowej. Mamy prawo do usunięcia wszelkich treści (hostowanych jako część serwisu), które są uważane za nielegalne lub dla których otrzymano powiadomienie o usunięciu.

13 Bezpieczeństwo i Internet

13.1

Mobici BV podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Witryny przed ryzykiem nieuprawnionego dostępu lub zmiany, zniszczenia lub utraty wprowadzonych przez uczestnika za pośrednictwem witryny, ale Mobici BV nie może tego zagwarantować.

13.2

Mobici BV i uczestnik będą odwoływać się do sądu dopiero po podjęciu wszelkich starań, aby rozwiązać spór za porozumieniem stron.

13.4

Sędzia w miejscu Mobici BV jest właściwy do podejmowania decyzji, chyba że prawo stanowi inaczej. Jeżeli Mobici BV powołuje się na ten przepis, uczestnik musi wybrać jurysdykcję przed właściwym sądem, w ciągu jednego miesiąca, zgodnie z prawem Mobici BV dba o Twoją prywatność. Dlatego będziemy używać Twoich danych w bezpieczny sposób i przetwarzać je. Przeczytaj poniżej oświadczenie o ochronie prywatności, aby zrozumieć, jakie dane posiadamy i co z nimi robimy.

14 Kompatybilne Telefony

IOS

Android

Nasze usługi, obrazy i filmy mogą nie działać na każdym telefonie, laptopie, komputerze stacjonarnym lub urządzeniu elektronicznym zdolnym do wyświetlania treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jesteśmy zobowiązani do posiadania każdego rodzaju dostępnego formatu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że urządzenie, z którego korzysta może odtworzyć następujące pliki (Obraz - JPG, GIF, PNG) (Filmy - 3GP i MOV) lub mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług.

15

Ta usługa jest oferowana we współpracy z naszym dostawcą usług technicznych.