Vilkår og betingelser

VENNLIGST LES MAN FØLGENDE TJENESTEBETINGELSER og Privatvernspolitikk NØYE FØR MANREGISTRERER MAN PÅ WEBSIDEN http://b1.hfy.mobi ELLER FØR MAN BEGYNNER Å BRUKE NOEN AV MAN TJENESTENE SOM FINNES PÅ DENNE WEBSIDEN.

b1.hfy.mobi har rettigheten til å endre, supplementere eller på annet vis å forandre disse Betingelsene når som helst. En endret versjon av disse Betingelsene tar effekt ti (10) dager etter at en slik endring har vart gjort og visst på b1.hfy.mobi Ved å fortsette og bruke enkelte av Tjenestene etter at en slik periode etter at ti (10) dager har gått, viser man at man aksepterer endringene av Betingelsene. Man oppmuntres til å besøke b1.hfy.mobi fra tid til annen for å gjøre Man kjent med man siste versonene av Betingelsene.

1. Beskrivelse av Tjenester

Tjenestene består av å tilby mobiltelefon underholdningsinnhold, deriblant ringetoner, spill, grafikk og tekstmeldinger (samlet, “Mobilinnhold”) via SMS, MMS, WAP, Internett eller andre leveringsmetoder. Tjenestene er utgitt av b1.hfy.mobi gjennom automatisk fornyelse av Abonnementsmetoder (“Abonnementsmetoder”) hvorved b1.hfy.mobi sender enkelte typer Mobilinnhold periodevis eller lar brukerne å nedlaste enkelte typer Mobilinnhold, i ethvert tilfelle med visse begrensninger. b1.hfy.mobi kan ved eget skjønn og uten forvarsel til Man endre enhver Registreringsplan, også ved tillegg, fjerning eller modifisering av Mobilinnholdet (eller enhver spesiell type eller kategori Mobilinnhold) som er tigjengelig gjennom enhver Registreringsplan. Ingen slike endringer gir Man krav på refundering av noe gebyr som Man betalte for en slik Registreringsplan, og b1.hfy.mobi har intet ansvar forøvrig i forbindelse med slike endringer.

2. Mobiloperatør og utstyrskrav

For å kunne benytte Man av våre Tjenester, må Man ha tilkobling via en mobiloperatør som kan muliggjøre b1.hfy.mobi. Man er selv ansvarlig for betaling av alle Tjenester, nettverkstilgang, innmeldingsgebyr og andre gebyr som forlanges av sin mobiloperatør. Man godkjenner at enkelte Tjenester og Mobilinnhold ikke er tilgjengelig for Man. Dette vil avhenge av sin mobiloperatør.

I tillegg må Man eie eller ha retten til å bruke og holde i god stand en mobiltelefon eller annet utstyr som er forenlig med våre Tjenester (slikt utstyr, inkl. all programvaren for slikt utstyr, og sin utstyr må ha all den programvaren som er nødvendig for tilgang til våre Tjenester. Ved registrering på websiden eller ved å bruke en av Tjenestene, garanterer Man at Man er eieren av, eller har full tillatelse, til å bruke utstyret, og at Man har retten til å pådra utgifter til sin utstyr. Kreamobi skal ikke holdes ansvarlig for noen skade eller tap av sin utstyr. Man skal også passe på at sin utstyr ikke på noen måte forstyrrer operasjonen av noen Tjeneste. b1.hfy.mobi har rett til å frakoble eller avslutte Tjenesterene hvis sin utstyr blir funnet til å forårsake slike forstyrrelser. Man er selv ansvarlig for å sette i verk visse funksjoner og egenskaper av sin utstyr og mobilkommunikasjonstjenesten, slik som tilkobling og tekstmeldinger som er nødvendige for bruk av Tjenestene. b1.hfy.mobi kan ikke uttale seg om eller garantere forenligheten av sin utstyr med websiden, noen Tjenester eller Mobilinnhold. sin mobiloperatør kan pålegge vise begrensninger av levering av diverse typer innhold, så det anbefales at Man tar kontakt med sin mobiloperatør for å avgjøre hvorvidt begrensninger kan utelukke eller på annet vis påvirke sin bruk av enhver Tjeneste eller Mobilinnhold.

3. Abonnementsperioder

Hver Abonnementsplan som Man abonnerer på, enten det er på det tidspunkt Man registrerer Man eller etterpå, skal starte på det tidspunkt da Man kjøpte sin abonnement og skal ha effekt i den Abonnementsperioden (f.eks. en uke eller en måned) som ble spesifisert da Man kjøpte tjenesten. Deretter blir sin abonnement av Abonnementsperioden automatisk fornyet for videre Abonnementsperioder inntil man opphører i henhold til disse Betingelser.

4. Registrering

Man skal oppgi sannferdig, nøyaktig og komplett personlig informasjon (“registreringsdata”) gjennom registreringsprosessen. Man skal vedlikeholde og oppdatere sin registreringsdata slik at alle detaljer alltid er korrekte. Hvis b1.hfy.mobi har grunn til å tro at sin registreringsdata ikke er sanne, nøyaktige eller komplette, kan b1.hfy.mobi opphøre eller avslutte en eller alle Tjenester, og nekte gjenopprettelse av all fremtidig bruk av en eller flere Tjenester. Man skal anerkjenne og samtykke at b1.hfy.mobi kan bruke å stole på Registreringsdata i forbindelse med avskaffing av Tjenestene (bl.a. regning for Tjenestene), og å sende Man viktig inbformasjon og nyheter om sin konto og bruk av Tjenestene, som videre satt ut i vår Privatvernspolitikk. b1.hfy.mobi skal ikke ha noe ansvar i forbindelse med eller som resultat av sin mangel på å avgi sanne, nøyaktige og komplette registreringsdata, inkl., men ikke begrenset til, ansvar som skulle oppstå grunnet sin mangel på mottak av kritisk informasjon om enhver Tjeneste eller sin konto. b1.hfy.mobi skal ikke være ansvarlig for å ha sin Registreringsdata bekreftet.

5. Konto

Når sin registrering med vår Webside har blitt fullført, vil Man motta en konto. Dette krever et password/PIN for tilgang til “Min profil”-delen av websiden og hvor Man kan sjekke detaljene ved sin Abonnementsplan og på annet vis behandle sin konto. Man skal alene være ansvarlig for opprettholdelse av konfidensialiteten av sin password/PIN. b1.hfy.mobi er ikke ansvarlig for noen ikke-autorisert adgang til eller bruk av sin informasjon, sin konto eller Tjenester grunnet sin mangel på å holde passordet/PIN-nummeret konfidensielt. Man skal alene være ansvarlig for alle aktiviteter innen sin konto (inkl. alle gebyr og ansvar som oppstår utfra slike aktiviteter), enten Man er autorisert eller ikke for slike aktiviteter, og Man skal autorisere b1.hfy.mobi til å foreta alle transaksjoner, bla.a sin abonnement på ekstra Abonnementsplaner som blir påbegynt via bruken av sin password/PIN. Hvis Man har mistanker om uautorisert avsløring, overtagelse eller bruk av sin Passord/PIN, foreslår b1.hfy.mobi at Man forandrer sin Passord/PIN eller konsulterer b1.hfy.mobi. b1.hfy.mobi har retten til å forlange at sin Passord/PIN blir forandret fra tid til annen.

6. Lisens

Iflg. alle Betingelser herunder, gir b1.hfy.mobi en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallbar lisens for nedlasting til sin mobilutstyr av det Mobilinnhold som er gjort tilgjengelig av b1.hfy.mobi gjennom den Abonnementsplanen som Man abonnerer på, og for å benytte slikt Mobilinnhold på sin utstyr kun for personlig, ikke-kommersielt bruk.

7. Restriksjoner

Man skal ikke og har ikke rett til å kopiere, reprodusere, modifiserere eller lage avledet materiale utav noe Mobilinnhold eller Tjenester eller å utføre, vise, overføre, distribuere, kringkaste, selge eller på annet vis gjøre tilgjengelig noe Mobilinnhold eller noen Tjenester til noen tredje part. Man skal ikke, og har ingen rett til å bruke websiden eller noe Tjeneste, eller laste ned eller bruke noe Mobilinnhold, bortsett fra som tydelig uttrykt ved disse Betingelser. Man skal ikke, og ikke forsøke å gjenmaskinere, dekompilere eller ta fra hverandre eller på noe vis forsøke å finne kodekilden av noe Mobilinnhold , og Man skal ikke autorisere, hjelpe eller oppmuntre andre til noe av det ovenfornevnte. Man skal bruke Websiden, Tjenestene og Mobilinnholdet på et vis som er i samsvar med enhver og alle gjeldende lover og regler. b1.hfy.mobi skal ikke ha noen plikt og skal ikke undersøke sin bruk av, eller sin rett til å bruke, Websiden eller noen Tjenester eller Mobilinnhold.

8. Tredje parts websider og produkter

b1.hfy.mobi kan gjennom Websiden, Tjenestene og Mobilinnholdet presentere eller på annet vis gjøre tilgjengelig for Man linker til tredje parts websider (“Tredje parts websider”) og annonsering eller annet reklamemateriale (“Reklame”) av tredje parts websider, produkter og tjenester (samlet, “Tredje parts produkter”). b1.hfy.mobi vil ikke ha noe ansvar for noen Tredje parts websider eller annonser, bl.a. tilgjengelighet av slike Tredje parters websider eller annonser og nøyaktigheten av innholdet derunder. I tillegg skal b1.hfy.mobi ikke ha noe ansvar for noen Tredje parts produkter, inkl. tilgjengelighet, kvalitet eller sikkerhet derunder og b1.hfy.mobi skal ikke være del av og ikke ha noe ansvar for noen transaksjoner som gjelder Tredje parts produkter, bl.a. ansvar for levering, betaling, støtte, garanti eller andre problemer som måtte oppstå ved slike transaksjoner.

9. Privatvern

All personlig identifiserbar informasjon som Man avgir i forbindelse med sin bruk av Websiden og Tjenestene kommer innunder b1.hfy.mobi Privacy Policy.

10. Åndsrettigheter

b1.hfy.mobi, dets filialer og konsesjonsgivere bevarer alle rettigheter, titler og interesser (deriblant og uten begrensning, all copyright, varemerker, yrkeshemmeligheter eller andre åndsrettigheter) i og til Webstedet, Tjenestene og Mobilinnholdet som er tilgjengelige fra Webstedet b1.hfy.mobi. og uten begrensning all tekst, bilder, grafikk, audio, software-koder og annet emne-materiale med copyright som finnes i enhver b1.hfy.mobi eiendom, alle varemerker, tjenestemerker og andre betegnelser (inkl. uten begrensning, noen karakteristikk av b1.hfy.mobi. Man skal samtykke i å ikke kreve noen interesse eller eiendom av noen b1.hfy.mobi eiendom. b1.hfy.mobi har alle rettigheter som ikke uttrykkelig gitt Man under disse Betingelser og Man anerkjenner at Man ikke har noen rettigheter, uttrykt eller indikert i noen b1.hfy.mobi, annet enn man rettigheter som er uttrykt under disse Betingelser. Man skal ikke endre, fjerne eller skjule noen copyright meldinger eller annet åndsmateriale som er eiendom av b1.hfy.mobi. b1.hfy.mobi skal ikke ha noe ansvar overfor Man med hensyn til noe krav på overtredelser, urttemessig tilegnelse eller brudd på noe copyright, varemerke, privatvern, utgivelsesrett eller noen annen rettighet av en tredje part i forbindelse med noe brudd på rettigheter, underslag eller overtredelse av noe copyright, varemerke, privatvern, rett til offentlighet eller andre rettigheter av en tredje part i forbindelse med noe Mobilinnhold eller annen b1.hfy.mobi.

11. Gebyr

For hver Abonnementsplan Man abonnerer på skal Man betale, og samtykke i å betale, et Abonnementsgebyr for hver Abonnementsperiode (“Abonnementsgebyr”). Man skal betale Abonnementsgebyr for den første Abonnementsperioden på det tidspunkt Man kjøper sin abonnement, og gebyret blir automatisk trukket for hver Abonnementsperiode deretter. Man skal betale, og samtykke i å betale, Abonnementsgebyr ved begynnelsen av hver Abonnementsperiode enten Man har lastet ned noe Mobilinnhold eller ikke, og når det gjelder den Poengbaserte planen.

Abonnementsgebyret for hver Abonnementsplanen blir spesifisert når Man melder Man inn, så lenge som alle Abonnementsgebyr kan endres ved notifikasjon fra b1.hfy.mobi sendt Man minst fjorten (14) dager før slike nye Abonnementsgebyr starter. Hvis Man ikke godkjenner man nye Abonnementsgebyrene for noen Abonnementsplan, må Man kansellere slik Abonnementsplan. Slik kansellering tar effekt ved slutten av den daværende Abonnementsperioden. sin mangel på å kansellere en Abonnementsplan innen slike fjorten (14) dager betyr at Man samtykker med man nye Abonnementsgebyrene.

Man gir b1.hfy.mobi rettigheten til å debitere alle gebyr direkte til sin mobiloperatørs faktura til Man, og Man samtykker i å betale slike gebyr til sin mobiloperatør. Alle gebyr er urefunderbare, hvis ikke ikke spesielt nevnt under disse Betingelser.

Andre gebyr av en tredje part, som fra sin mobiloperatør, kan gjelde når Man tegner Man på for bruk av enhver tjeneste. Vennligst gå gjennom sin avtale med mobiloperatøren eller ta kontakt med mobiloperatøren for mer informasjon.

12. Ansvarsfraskrivelse

Man forstår og samtykker at sin bruk av websiden, tjenestene og mobilinnholdet kun er Sin egen risiko. Websiden, tjenestene og mobilinnholdet er gitt som “som-den-er” og “som tilgjengelig” uten Noen form for garanti. Iflg. Vanlig retts største utstrekning, b1.hfy.mobi og filialer uttrykkelig Fraskriver seg ethvert ansvar, enten uttrykt, foreslått, enten lovbestemt eller ikke, inkludert med og ikke Begrenset til man foreslåtte garantier mot salgbarhet, egnethet for et spesielt formål og uten overtredelse. Uten begrensning av det foregående garanterer b1.hfy.mobi og dets filialer ikke at (a) websiden, Enhver tjeneste og ethvert mobilinnhold møter sin behov, (b) websiden, enhver tjeneste eller noe mobilinnhold Ikke blir avbrutt, I tide, trygt eller feilfritt, (c) ethvert mobilinnhold eller tjeneste eller ethvert resultat Oppnådd grunnet bruken skal være nøyaktig og oppdatert eller (d) ethvert mobilinnhold eller tjeneste skal være fri For virus eller andre skadelige komponenter. Man anerkjenner og samtykker I at man alene er ansvarlig for enhver skade På sin utstyr eller tap av data som resultat av webstedets benyttelse eller andre tjenester eller sin bruk eller Nedlasting av noe mobilinnhold. Man skal ikke stole på noen informasjon elelr råd, enten muntlig, skriftlig eller På annet vis som blir mottatt av man fra b1.hfy.mobi eller I forbindelse med websiden eller noen tjeneste Eller mobilinnhold og b1.hfy.mobi garanterer ikke I noen form for noen slik informasjon eller råd. b1.hfy.mobi Tar intet ansvar overfor man eller noen tredje part, deriblant eieren av sin utstyr, for noe mobilinnhold eller noe annet aspekt av Websiden eller tjenester som andre kan finne anstøtelig. b1.hfy.mobi har intet ansvar overfor noen handling eller forsømmelse På vegne av sin mobiloperatør, bl.A. Og uten begrensning, mangel fra sin mobiloperatør og dets mobile kommukinasjonstjeste Som forsinker eller forhindrer levering av noe mobilinnhold til man, eller som forhindrer man fra å laste ned eller på Annet vis få tilgang til noe mobilinnhold.

13. Begrensninger av ansvar

I maksimal utstrekning er b1.hfy.mobi fulle ansvar (enten juridisk, Økonomisk eller annet) til man og alle tredje personer som inntrer fra eller I forbindelse med websiden, tjenestene og mobilinnholdet og alle andre aspekter av man transaksjoner som tas under behandling I disse betingelser, begrenset til aggregatet av alle man beløp som ble betalt for man tjenester som gir opphav til slikt ansvar under den perioden på tolv (12) måneder som straks skjedde før den siste hendelse og som ga opphav til slikt ansvar.

I maksimal utstrekning tillatt av gjeldende lover skal b1.hfy.mobi og Dets filialer og sin konsesjonsgivere og mobiloperatører (inkl. Enhver tredje part som yter alt eller del av tjenestene) Ikke være ansvarlige til man eller noen tredje person I noe tilfelle, enten det gjelder ved kontrakt, garanti, skade (inkl. Forsømmelighet og straffeansvar) eller på annet vis, for noe indirekte, tilfeldig, spesiell, eller straffeerstatning, Eller for noen skade eller inntektstap, skatter, goodwill eller data som måtte oppstå som resultat av eller I forbindelse med websiden, Tjenster eller mobilinnhold, eller noe annet aspekt av man transaksjoner som gjelder under disse betingelser, selv om b1.hfy.mobi Eller noen av dets filialer har blitt informert om muligheten for slike skader.

fordi enkelte rettsområder ikke tillater utelukking eller begrensning av ansvar for følgeskade eller tilfeldige skader, kan enkelte Av man begrensninger ovenfor ikke gjelde for man.

I den grad som enhver utelukking, ansvarsfraskrivelse eller begrenset ansvar som satt ut under Disse betingelser er forbudt eller på annet vis ikke bindende under gjeldende lover, er b1.hfy.mobi og dets Filialer begrenset til gjeldende lovers maskimale grad.

14. Skadeløsholdelse

Man skal forsvare og skadesløsholde b1.hfy.mobi og dets filialer og sin daglige ledere, direktører, aksjonærer,ansatte, uavhengige mobiloperatører, meglere og representative, fra og mot alt ansvar, skade, tap, kostnader og utgifter (bl.a., men ikke begrenset til, sakførers gebyr og rettskostnader) i forbindelse med enhver klage, handling, krav, rettskrav og annen rettergang som matte oppstå som resultat av eller som kan tilskrives til:

Sinbrudd på eller overtredelse av disse Betingelser eller Privatvernsplikt;

Sin mangel på levering av nøyaktig, komplett og gyldig personlig identifiserbar informasjon som er anmodet eller forlangt av b1.hfy.mobi;

Sintilgang på eller bruk av Webstedet eller andre Tjenester eller Mobilinnhold;

eller tilgang til eller andres bruk av Websiden eller Tjenester eller Mobilinnhold ved å benytte ethvert password/PIN som er utgitt til Man, enten det nå er autorisert av Man eller ikke.

15. Kansellering av sin Abonnementsplaner

Man kan også kansellere enhver Abonnementsplan som følger: send "STOPP " til . Man kan også kansellere enhver Abonnementsplan ved å sende en Epost-melding til 0. eller ved å kontakte vår kundeservice på 0.

Enhver kansellering av en Abonnementsplan skal bli tatt i effekt ved slutten av den daværende Abonnementsperioden. Man har ikke krav på noen refundering av noe gebyr betalt av Man for noen Abonnementsplan som Man kansellerer, selv om kanselleringen skulle skje før slutten av den daværende Abonnementsperioden.

16. Opphør av b1.hfy.mobi'S tjenester

b1.hfy.mobi kan etter eget skjønn opphøre sin bruk av noen eller alle våre Tjenester når som helst, for enhver årsak eller uten årsak, med eller uten melding til Man. b1.hfy.mobi skal ikke være ansvarlig til Man eller en tredje part for noe slikt opphør. Ved enhver kansellering eller opphør av av Tjenestene, kan b1.hfy.mobi straks deaktivere eller fjerne sin konto og all beslektet informasjon og filer i sin konto, og kan forby enhver videre adgang til slike filer og Tjenester til Man. Ingen slik endring vil gi Man rettigheter til noen refundering av noe gebyr som Man har betalt, bortsett fra hvis b1.hfy.mobi uten årsak opphører enhver Abonnementsplan som Man har abonnert på (for å unngå tvil, ethvert brudd av Man på disse Betingelser og Privatvernsplikt skal anses opphørsårsak) før utløpet av den daværende Abonnementsperiode, b1.hfy.mobi skal refundere til Man, gjennom sin mobiloperatør ethvert gebyr som Man betalte for den delen av en slik Abonnementsperiode som følger et slikt opphør.

17. Forskjellige bestemmelser

MAN SAMTYKKER AT DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSINSTANS OG AVHJELPING FOR ENHVER OG ALLE KONFLIKTER MOT b1.hfy.mobi SOM SKULLE OPPSTÅ UTFRA ELLER I FORBINDELSE MED disse Betingelser, Websiden eller enhver Tjeneste eller Mobilinnhold SKAL VÆRE AVSLUTTENDE OG BINDENDE VED VOLDGIFT, bortsett fra at Man og b1.hfy.mobi anerkjenner at voldgift ikke er et tilstrekkelig hjelpemiddel iflg. loven, og at namsrettskjennelse eller annen passende behjelpning skal finnes når det gjelder ethvert krav som enten Man eller b1.hfy.mobi måtte ha (eller har truet med) på en måte som brøt, underslo eller på annet vis misligholdt ethvert patent, copyright, varemerke, yrkeshemmelighet eller annen åndsrettighet av den andre part eller enhver av dens konsesjonsgivere.

Hvis noen del av disse Betingelser blir ansett ulovlig, ugyldig eller på annet vis ikke bindende av noen voldgiftsdommer eller rett av jurisdiksjonell kompetanse, skal en slik del fortolkes på en måte som er iflg. gjeldende lover og for å kunne oppnå, så nært som mulig, den samme økonomiske og legale effekt, og man gjenværende deler skal opprettholdes i full kraft og effekt.

Overskriftene i disse Betingelsene er kun for referanse og ikke for anses som en del av disse Betingelser, og skal ikke begrense eller på annen måte ha innflytelse over mening eller forståelse av disse Betingelser.

Ingen fraskrivelse av disse Betingelser skal ha effekt hvis det ikke er foretatt skriftlig og undertegnet av en autorisert representant av b1.hfy.mobi. b1.hfy.mobi's mangel på krav om utførelse av sin plikter skal ikke ha noen innflytelse over b1.hfy.mobi's rett til å håndheve noen bestemmelse av disse Betingelser deretter, og rettighetsfraskrivelsen av noen rettigheter som måtte oppstå av et slikt brudd skal ikke fortolkes som en rettsfrasigelse av noen rettigheter som resultat av noe tidligere eller senere brudd. Ingen rettsfrasigelse av noen av disse Betingelsers bestemmelser skal ha effekt hvis det ikke er skriftliggjort og undertegnet av en b1.hfy.mobi autorisert representant. b1.hfy.mobi's og dets filialers rettsmidler under disse Betingelser skal være akkumulert.